1395© کلیه حقوق برای وب سایت دیدبان زندگی محفوظ است.

جریان تخریب مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه بیشتر است

محمود سلطانی

 

با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و زندگی ماشینی، روز به روز از قلمرو مناطق حفاظت شده طبیعی کاسته می شود.در صورتی که این مناطق در واقع پشتیبان حیات انسان به خصوص از نظر کشاورزی و ذخایر ژنتیکی به شمار می آیند.کشاورزی که از دیرباز یکی از مهم ترین فعالیت آدمی بر روی سیاره زمین بوده، به درستی نوع تکامل یافته ای از شیوه زیست در مناطق طبیعی است که توسط آدمی به وجود آمده است.پایداری حیات بر روی زمین نیز مستلزم حفاظت جدی از زیست بوم ها به ویژه زیست بوم های طبیعی است.در سرزمین های خشک و نیمه خشک، مانندکشورما، مناطق حفاظت شده طبیعی، هم از اهمیت بیشتری در حفظ تعادل طبیعت برخوردارند، هم در برابر فعالیت ها و دخالت های انسانی در طبیعت آسیب پذیرترند.

 

جریان تخریب مناطق حفاظت شده
به همین علت فرایند حفاظت از این مناطق به مراتب بیشتر و دشوارتر از موارد مشابه در نقاط دیگر جهان است. متاسفانه جریان تخریب مناطق حفاظت شده در کشورهای درحال توسعه وعقب مانده بنا به علل گوناگون، از جمله فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، یعنی عدم آگاهی های لازم درباره این مناطق، بیشتر و گسترده تر است.متاسفانه ما شاهدیم هنور میلیون ها نفر از جمعیت جهان برای تامین نیازهای اولیه خود مانند مسکن، غذا و سوخت ناگزیر از تخریب جنگل ها و مناطق طبیعی اند.البته طی سال های اخیر با انتشار اخبار نگران کننده ای که درباره انقراض گونه های گیاهی و جانوری در جهان انتشار یافته، با کمک های مستقیم سازمان های بین المللی و معدودی از کشورهای پیشرفته، آگاهی های جوامع درباره محیط زیست نیز بیشتر شده است. نکته جالبی که ممکن است بسیاری کسان از آن آگاهی نداشته باشند اینکه کشورهای پیشرفته صنعتی همچنان که در بخش صنعت پیشرو و پیشگام هستند از لحاظ توجه و اختصاص اعتبارات مالی به حفاظت از مناطق طبیعی خود نیز درردیف های نخستین قرار دارند.

 

اعتلای فرهنگ محیط زیستی از طریق آموزش های زیست محیطی با وجـــود اخبـــار، گـــزارش ها و کتـــاب های زیـــادی که دربــــاره اهمیـــت منـــاطــق حفاظت شـــــده در  ســـال های اخیر انتشار یافته هنوز هم به نظر می رسد؛ یکی از مهم تــــرین عـــوامـــل محـــدود کننــده تخریب طبیعت به طور عام و مناطق حفاظت شده، به طور خاص اعتلای فرهنگ محیط زیست از طریق آموزش های زیست محیطی به گروه های مرتبط با موضوع است.

از جمله گروه های اجتماعی مورد نظر عبارت اند از:
جوامع محلی ساکن در شهرها و روستاهای مناطق حفاظت شده، دامداران، طبیعت گردان و به ویژه مجریان طرح های صنعتی، عمرانی و خدماتی است که هر سال شاهد اجرای آنها در مناطق مختلف هستیم./فعال محیط زیست

امتیاز به این مقاله
بدون نظر

پیام بگذارید